2013 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

2013 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI


BELEDİYE MECLİS KARARI


İ   L   İ                                    :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                            :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ   :06/09/2013

MECLİS KARAR SAYISI   : (44,45,46,47)

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 EYLÜL  AYI MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

 

Belediye Meclisi 06/09/2013 Cuma günü saat 15:00 de  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden; Bilal SARI,Sedat GENÇ,İshak KARASOY,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN, Gürbüz ALDANMAZ, Ahmet OKAY, Bekir BOZKURT ‘un iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

 

Gündeme geçildi.

                Gündemin 1. maddesinde bulunan Tutlubahçe Mahallesi 61 ada 12 no'lu taşınmaz üzerinde İmar Planı Tadilat işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı değişiklikleri Kamu yararı amacıyla ya da imar planı yapımı sırasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlıklar, imar planının uygulanabilirliğinin aksamasına neden olmaktadır. Bu tür aksaklıkların ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için imar planı tadilatı hazırlanmıştır. Yapılan imar planı tadilatı ile parselin kuzey cephesinden geçen 12 m metrelik taşıt yolunun imar uygulamasında oluşabilecek nakıslığın giderilmesi için parselin kadastral mülkiyetine kaydırılması ve parselin güney cephesindeki 7 metrelik yaya yolunu da parselin kadastro sınırına kaydırılması önerilmiştir.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Tutlubahçe Mahallesi 61 ada 12 no lu taşınmaz üzerinde yapılan imar planı tadilatı, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp, şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakıncası olmadığından Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar  verildi. 06/09/2013

 

Gündeme geçildi.

                Gündemin 2. maddesinde bulunan Yeditepe Belediyesi 926-927 nolu parseller ile ilgili yapılacak İmar Planı tadilatı uygulaması ile ilgili;

Yeditepe Belediye Başkanlığı'nın 29/08/2013 Tarih ve 257 sayılı yazısına konu 6360 sayılı yasa gereği Yeditepe Belediye Meclisinin 04.07.2013 Tarih ve 9 sayılı kararı ile 926-927 nolu parsellerde yapılacak olan İmar Planı tadilatı uygulaması ile ilgili;

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince gerekli kurum görüşlerinin alındıktan sonra zemin etütleri ve gerekli sosyal altyapının düzenlendiği takdirde yapılacak olan mevzi imar uygulaması Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar verildi.06/09/2013

 

Gündeme geçildi.

                          ( Gündemde olmayıp oybirliği ile gündeme alınıp görüşülmesine karar verilen. )

                Gündemin 3. maddesinde bulunan Çamaltı Mah. 51 ada 2 ve 3 no'lu taşınmazlar üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

Çamaltı Mah. 51 ada 2 ve 3 nolu parsellerin maliki, söz konusu parsellerde butik otel    amaçlı yatırım yapacağından parselleri ile ilgili hazırlanan ve ekte sunulan imar planı    değişikliği projesinin onaylanması talep edilmektedir.

Kemal KOLMAN=İtirazı olanlar anlaşsınlar ondan sonra görüşülsün.

İshak KARASOY=Bir sonraki ay görüşülsün.

           Gürbüz ALDANMAZ= İtirazı olanlar anlaşsınlar ondan sonra görüşülsün

Bilal SARI= Bir sonraki ay görüşülsün.

Sedat GENÇ= Bir sonraki ay görüşülsün.

Fuat TECİMEN= Bir sonraki ay görüşülsün.

Ahmet OKAY= Sorunlarını gidersinler ondan sonra görüşülsün.

Bekir BOZKURT=Daimi Encümenin ve Fen işleri servisinin bizzat yerinde tetkikini istiyorum.

Kemal AVCI= Komşuların onayı alınsın.

Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI=Gerekli Şartlar yerine getirildikten sonra görüşülsün.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Çamaltı Mahallesi 51 ada 2 ve 3 no'lu taşınmaz üzerinde yapılan imar plan tadilatı işinin oy birliği ile bir sonraki   meclis toplantısında görüşülmesine karar verildi.06/09/2013

               

Gündeme geçildi.

(( Gündemde olmayıp oybirliği ile gündeme alınıp görüşülmesine karar verilen. )

                Gündemin 4. maddesinde bulunan Karaköse Belediyesinde Düğün ve Nikah Salonu yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası paylarından mahsup edilmek üzere uzun vadeli avans borçlanması hususundaki gündem maddesinin görüşülmesine başlanıldı.

Karaköse Belediyesi Meclisinin almış olduğu 02.09.2013 tarih ve 12 sayılı kararına istinaden yapımı düşünülen Düğün ve Nikah salonu yapılması düşünülmektedir. Karaköse Belediyesinde yıllardır yapımı düşünülen ancak belediyenin maddi imkanlarının el vermemesi nedeniyle yapımı bir türlü gerçekleşmeyen Düğün ve Nikah salonu yapımı işi için İller Bankası paylarından mahsup edilmek üzere 350.000,00 tl (üçyüzelli bin tl) uzun vadeli avans borçlanması yapılarak Düğün ve Nikah Salonunun yapılması düşünülmektedir.

6330 sayılı Büyük Şehir Belediyesi kanunun GEÇİÇİ MADDE 1:2.ci fıkrası gereğince kapanacak olan belediyelerin borçları katılacakları ilçe belediyesinin onayına bağlı olduğundan;

Yapılacak olan Düğün ve Nikah salonu işi yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar verildi.06/09/2013

 

 Mustafa Kemal DAĞISTANLI                    İshak KARASOY            Fuat TECİMEN                                                       

                            Meclis ve Belediye   Başkanı                             Katip-Üye                        Katip-Üye                

      

 

 

 

 

 

 

       

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014