2012 MART AYI MECLİS KARARLARI

2012 MART AYI MECLİS KARARLARI
 

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                                    :HATAY

İLÇESİ                                    :YAYLADAĞI

KURUMU                                              :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ      : 07.03.2012

MECLİS KARAR SAYISI        : 10

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 MART AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

                                                            BİRİNCİ CELSESİDİR

 

 

07.03.2012 Çarşamba  günü saat 14,00 de Belediye Meclis Salonunda Başkan Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında ve üyelerden Bilal SARI, Sedat GENÇ, Ahmet OKAY, Fuat TECİMEN, İshak KARASOY, Kemal AVCI, Kemal KOLMAN, Bekir BOZKURT ve Mehmet ERGÜDER  ’ iştiraki ile toplanıldı.  

Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Gündemin 3 maddesinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Zabıta Amirliği, İtfaiye Memurluğu, Fen İşleri Müdürlüğü   memurlarının  yetki görev ve sorumluklarını belirleyen yönetmelikler hazırlanmış olup  meclisin incelemesine sunuldu.  İçişleri Bakanlığı  Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü nün 07.06.2007 gün ve B050MAH0650002/14645 sayılı, 09.04.2007  gün ve B.05.0.MAH.065.000/8000/9038 Sayılı  genelgeleri dikkate alarak hazırlanan yönetmelik  Belediye Yasasının 18/m maddesi uyarınca  incelenerek onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 07.03.2012

 

 

               

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI        Bilal SARI         Sedat GENÇ         İshak KARASOY

Meclis ve Belediye Başkanı              Katip-Üye           Katip-Üye                        Üye

 

 

 

 Ahmet OKAY        Fuat TECİMEN               Kemal AVCI                     Kemal KOLMAN    

         Üye                            Üye                            Üye                                                Üye

 

 

      

 

                              Bekir BOZKURT       Mehmet ERGÜDER                                                                 

                                           Üye                           Üye                        

 

 

 

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                                    :HATAY

İLÇESİ                                    :YAYLADAĞI

KURUMU                                              :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ      : 07.03.2012

MECLİS KARAR SAYISI        : 8

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 MART AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

                                                            BİRİNCİ CELSESİDİR

 

 

07.03.2012 Çarşamba  günü saat 14,00 de Belediye Meclis Salonunda Başkan Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında ve üyelerden Bilal SARI, Sedat GENÇ, Ahmet OKAY, Fuat TECİMEN, İshak KARASOY, Kemal AVCI, Kemal KOLMAN, Bekir BOZKURT ve Mehmet ERGÜDER  ’ iştiraki ile toplanıldı.  

Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

               

Gündemin 1. maddesinde bulunan Yüksek Öğretim  Kredi ve Yurtlar Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü nün 19.12.2011 tarih ve 6719 sayılı  yazısında  Belediyemiz  Taşınmazlarından 123 ada 2 nolu parsel sayılı taşınmazın yurt yapımı için  tahsis edilmesi talebinde bulunmuş olup; görüşülmeye başlandı. Belediye ve Meclis  Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI  açıklamada bulundu  buraya yurt yapılırsa buranın havası değişir. Hatta Kurtuluş mahallesinin havası değişir. Meclis Üyelerinden Bilal  SARI başka bir yerin  verilmesi taraftarıyım. Mehmet ERGÜDER   Burası merkezi bir yer öğrenci sayısının artacağını,söz konusu yurdun   ilçenin bu bölgenin dışında  başka bir bölgede olması gerektiği, Belediyemize ait başka bir yerin daha uygun olacağını  belirtti. Diğer meclis üyeleri de aynı fikirde olduklarını yerleşim alanı  dışında  olması daha iyi olur  dediler. Konunu görüşülüp araştırılması ve Ağustos ayı meclis toplantısında görüşülmesinin onanmasına oybirliği ile karar verildi. 07.03.2012

 

 

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI       Bilal SARI         Sedat GENÇ         İshak KARASOY

Meclis ve Belediye Başkanı              Katip-Üye           Katip-Üye                 Üye

 

 

 

 

 Ahmet OKAY        Fuat TECİMEN               Kemal AVCI                     Kemal KOLMAN    

         Üye                            Üye                         Üye                                                           Üye

 

 

      

                              Bekir BOZKURT       Mehmet ERGÜDER                                                                 

                                           Üye                           Üye                        

 
 

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                                    :HATAY

İLÇESİ                                    :YAYLADAĞI

KURUMU                                              :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ      : 07.03.2012

MECLİS KARAR SAYISI        : 9

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 MART AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

                                                            BİRİNCİ CELSESİDİR

 

 

07.03.2012 Çarşamba  günü saat 14,00 de Belediye Meclis Salonunda Başkan Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında ve üyelerden Bilal SARI, Sedat GENÇ, Ahmet OKAY, Fuat TECİMEN, İshak KARASOY, Kemal AVCI, Kemal KOLMAN, Bekir BOZKURT ve Mehmet ERGÜDER  ’ iştiraki ile toplanıldı.  

Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

               

Gündemin 2. maddesine geçildi. Gündemin maddesinde  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13 Şubat 2012 tarihli ve 531 sayılı yazısında  Yayladağı İlçe Halk Kütüphanesi  Memurluğu nun      şuan ki hizmet binası okuyucu hizmetlerini karşılama konusunda son derece yetersiz kaldığını çok eski bir yapı olan  hizmet binasının duvarlarında tehlike arz edecek şekilde çatlaklar bulunduğu  duvarlar ve çatı yağmurlu havalarda su sızdırdığından nem kokusuna maruz kaldığı ve ayrıca kütüphane binası ilçe merkezinden sapa  bir noktada kaldığından okuyucular  kütüphane hizmetlerinden yeterince faydalanamadığından Belediyemiz Hizmet Binasındaki  uygun bir katın veya bölümün kütüphane hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için Yayladağı  İlçe  Halk Kütüphane memurluğuna en az 25 yıllığına tahsis edilmesi işi olduğu anlaşıldı.

Yapılan istişareler ve müzakereler sonucunda meclis üyelerinden İshak KARASOY  Belediye hizmet binasıyla aynı bina içerisinde olduğundan dolayı kabul etmiyorum dedi. Belediye Başkanı ve diğer üyeler Belediye meclisince taşınacak  yeni bir yer tahsis edilince boşaltmak kaydıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14,15,18/e ve 75.  maddeleri gereğince 1.inci katın ücretsiz olarak  25 yıllığına  verilmesine oy çokluğu ile kabul  edilmesinin onaylanmasına  karar verildi. 07.03.2012

 

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI       Bilal SARI         Sedat GENÇ         İshak KARASOY

Meclis ve Belediye Başkanı              Katip-Üye           Katip-Üye                 Üye

 

 

 Ahmet OKAY        Fuat TECİMEN               Kemal AVCI                     Kemal KOLMAN    

         Üye                            Üye                         Üye                                                           Üye

 

 

      

                              Bekir BOZKURT       Mehmet ERGÜDER                                                                 

 
 
 
 
 
Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

T.C.

                                     YAYLADAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Fen İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

Dayanak

MADDE 3 - (1) Fen İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte söz konusu olan

a) Belediye: Yayladağı Belediyesi

b) Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğü

c) Müdür : Fen İşleri Müdür Vekili

d) Çalışanlar: Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik elemanları, memur, işçi ve sözleşmeli personeli ifade eder.

 

1

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5 - (1) Fen İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Memurlar

c) İşçiler

d) Sözleşmeli Memur

e) Diğer personel

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür

b) İnşaat işleri

c) Su ve Kanalizasyon

d) Atölye-Garaj ve Tamirhane

e) Park ve Bahçeler

(3)Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği "Büro Sorumlusu” ve "Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir.

(4)Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu İşçiler, Sözleşmeli Teknik kadrolar olmak üzere yaptıkları işlerine göre görev yetki ve sorumlulukları, ilgili birim amirinin teklifi ve Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları, ilgili birim amirinin teklifi ve Başkanlık Makamının onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.
                                                                                                      2

 

 

Bağlılık

MADDE 6 - (1) Fen İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri

MADDE 7-

(1) Yatırım programına alınan her türlü yatırım işlerinden, yol açılması ve yapılması, tretuvar kavşak ve çevre düzenlemesi, her türlü alt yapı hizmetleri ve yatırım işleri ile mevcut bakım onarım tadilat işleri

(2)Yukarıda genel olarak belirtilen işler ihale usulü ve Müdürlüğümüz bünyesinde istihdam edilen işçi personel eliyle yapılır.

(3) İhaleli işler kapsamında, kanal yapımı, bordür döşenmesi, taş kaplaması yapımı, tretuvar yapımı.

(4) Altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası: kanal yapımı, taş kaplaması, tretuvar yapımı, yeni yol açılması ve her türlü bakım, onarım ve tamiri yapmak, ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

(5)İlçenin ihtiyacı olan içme suyunu temin etmek.

(6)İçme suyunun klorlanması ve dezenfeksiyonu yaptırmak.

(7) İçme suyu şebekesinin bakım onarım ve  işletilmesini sağlamak.

(8)Kuyu ve depoların bakım onarım ve işletilmesini sağlamak.

(9)Su ihtiyacı olan yerler tespit edilerek ilgili resmi kurumlarda gerekli şebeke yapımı için talepte bulunmak.

(10)İlçemizin üst kotlarına su veren tüm kuyu, terfi merkezlerindeki motopomplar ve enerji nakil hatlarının her türlü bakım onarım ve muhafazasını yaptırmak

(11)Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi olmayan yerleşim alanları ile planlanan yerleşim alanlarının şebeke projelerini hazırlar.

                                                                                              3

(12)Kanalizasyon ihtiyacı olan yerler tespit edilerek ilgili kurumlardan gerekli şebeke yapımı için talepte bulunmak.

(13)Konut ve işyerlerine kanalizasyon şebekesi dahil edilmesi için izin vermek.

(14)Arıtma tesislerini yaptırmak.

(15)Arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yaptırmak.

(16)Terfi binaları ve şebeke hatlarının bakım ve onarımını yaptırmak.

(17)Kanalizasyon şebekesinin bakım onarım ve işletilmesini sağlamak.

(18)Vatandaşın kanalizasyon şebekesine bağlantısını sağlamak ve kontrol etmek.

(19)Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı tüm işçilerin puantajını yaptırmak ve günlük devam cetvelinin takibinden sorumlu olmak.

(20)Teknik personelin yetersiz kaldığı durumlarda, hizmet satın alarak hizmeti tamamlattırmak.

(21) Park ve bahçe düzenleme çalışmalarını bahçıvanlar eliyle yaptırmak.

(22) Günlük işlerin programını yapmak, sevk ve idareden sorumlu olmak.

(23) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan çevre düzenleme gibi projelerin uygulama çalışmalarını yerine getirmek.

(24) Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç, yedek parça ve öteki bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak

(25) Müdürlüğün çalışma  programına  ait motorlu araçları  iş makinelerini ihtiyaca, hizmetin gereklerine göre sevk ve idare etmek.

(26) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını denetlemek, direktif vermek.

(27) Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makine ve araçların muhafazasını sağlamak.

(28) Müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumlu olmak.

Müdürlük yetkisi

MADDE 8 - (1) Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 9 – (1) Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

                                                                                              4

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 10 –

(1)Fen İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

(2)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

(3)Fen İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.

(4)Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(5)Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

 

YÖNETİCİLERİN GENEL VE ORTAK GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

A.                Her kademede yönetici durumunda bulunan kişileri "Yönetici" olmak nedeniyle yüklendiği bütün yöneticiler için ortak ve genel bazı görev yetki ve sorumlulukları vardır. Yönetim kademelerinin düşey olarak sıralanmasında bu görev, yetki ve sorumlulukların özleri değişmez sadece en üst yönetim kademesinden başlayıp en alt yönetim kademesine doğru kapsam ve sınırları daralır. Yöneticilere ilişkin bu genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklar ileride her birim için belirtilen özel görevlerin zamanında ve amaca uygun bir biçimde yapılmalarının ön şartları niteliğindedir. Bu nedenle her yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek durumundadır. Yönetmeliğin bu bölümü, Müdürlüğün kuruluş bütünü içinde yer alan kademelerin hepsinde ortak olan bu görevlerin her birim ve kademeler için ayrı ayrı tekrar edilmemesi için düzenlenmiştir. Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır.

Planlama-Programlama :

*                                

*                                                       Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planlarını ve programlarını hazırlamak, hazırlatmaktır.

*                                                       Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayanları üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.

*                                                       Bu çalışmalar sırasında yasaların, çalışma ilke ve koşullarının sınırları içinde kalmayı gözetmek

 

5

*                                                        

*                                    Düzenleme :

*                                                        

*                                                       İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını araştırmak, bunları giderici tedbirler almak.

*                                                       İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlanmasını görüp, gözetmek.

*                                                       İş ile ilgili çalışma adımlarını gözden geçirip saptamak ve bunlara uyulmasını sağlamak.

*                               Koordinasyon :

*                                                       İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkarmak.

*                                                       Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele duyurmak.

*                               Uygulamayı Yönetim :

*                                                        

Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak.

*                                                       Asıl görevle ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri de yapmak, yaptırmak.

*                               İzleme, denetleme, değerlendirme :

*                                                       Uygulamanın görevin yapılışının belli aşamalarında sonuçları öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak.

*                                                       Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek, veya çözüm önerisiyle üst kademeye sunmak.

*                               Bilgi verme :
Görevin yapılışında ve sonuçlanmasından bir üst kademedeki yöneticiye veya diğer ilgili ve yetkililere devamlı olarak bilgi vermek.

*                               Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar :
Atama, yükseltme, yer değiştirme, mükafatlandırma ve cezalandırma işlemlerine ilişkin ön yazışmaları yapmak, ya da bu konularda karar almak, sicil vermek, iş dağıtımını düzenlemek, yöneticisi olduğu birimi gereken yerlerde temsil etmek, birimin yıllık bütçe program önerilerini hazırlamak.

B- Yukarıdaki Görevleri yerine getirirken ayrıca her yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz önünde bulundurmalıdır.

*                               İnisiyatif :
Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı görevi yerine getirmek için yaratıcı olmalı, önce davranmalı, işi başlatıp sonuçlandırma yeteneği bulunmalıdır. Yönetici görevin yapılışının her aşamasında yasaların, çalışma ilkesi ve koşullarının çizdiği sınıra kadar ilerlemekten çekinmemelidir.

6

*                               Seçme ve Karar Verme :
Yönetici, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaştırılan değişik çözümler arasında bir seçim yapma, son olarak ta bu karar ve seçim yetkilerinin (her konu için) hangilerini bizzat kullanıp, hangilerini üst yönetim kademesine aktarması gerektiğine sahip olmalıdır.

*                               Kolaylaştırma :
Yönetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak için devamlı olarak çare ve tedbirler aramalıdır.

*                               Değiştirme :
Yönetici program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme niteliği taşımalıdır.

*                               Eldeki Kaynaklardan İyi Yararlanma :
Yönetici, personel, araç-gereç v.b. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanmayı amaç bilmeli, ancak; bundan sonra yeni kaynak isteğinde bulunmalıdır.

*                               Geliştirme :
Yönetici kendi biriminin kuruluşunu, personelini, görevini yerine getirmeyle ilgili ilke koşul ve işlemlerini sürekli olarak geliştirme yollarını aramalı, modern yönetim ilkelerindeki gelişmeleri izlemelidir.

*                               Devamlılık :
Yönetici, bütün çalışmaları başından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı ve düzenlemelidir.

*                               Liderlik :
Yönetici, tutum ve davranışları ile elemanlarının saygı, itaat ve güvenlerini sağlamalıdır.

*                               Moral :
Yönetici, elemanlarının sorumluluk duygusunu geliştirmeli, kendilerine olan güven duygularını beslemelidir.

*                               Takdir ve Ceza :
Yönetici, yürürlükteki ilke ve koşullara göre gereğinde takdir etmek; gereğinde ceza vermek yetkisini çekinmeden kullanabilmelidir. Belli dönemlerde sicil formlarını doldurmakta bu yetkiye girer.

*                               Disiplin :
Yönetici, amaca düzenli bir yoldan ulaşmayı sağlayacak temel ilke ve koşullara kesinlikle uyulmasını sağlamalıdır.

*                               Ortam :
Yönetici görevin yapılması için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro koşullarında sağlamalıdır.

Fen İşleri teknik personelin görev, yetki ve sorumluluğu

                                                                                                                    7

 MADDE 11 –

(1)Yayladağı Belediyesi sınırları içinde tüm mahallelere ait Alt yapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi, özellikle gayri müsait hava şartlarında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi, arazi mahallinde yapılan tespitler, vatandaşlardan gelen müracaatların mahallinde tetkik edilerek şikayetlerin çözümünün gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

 

İlgili mercilere görev alanı ile ilgili aylık rapor düzenlemek.

(2)Yayladağı Belediyesi sınırları içindeki tüm mahallere ait asfalt, beton, parke ( kaplama, yama vb.) yapılacak yolların ve kullanılacak  malzeme miktarlarının belirlenmesini sağlamak.

(3)Ana arter yollardaki (üst yapı) problemlerinin belirlenerek diğer kurum ve kuruluşlara, ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.

(4)Tespit edilen ihtiyaca göre hazırlanmış olan iş programı yürütülmesini sağlamak, görülen aksaklıkları vakit geçirmeden yöneticiye iletmek ve gerekli tedbirin alınmasını sağlamak.

(5)Çalışmalar devam ederken program sırası daha sonra olan Sokakları kontrol etmek, program sırası gelmeden ön hazırlık yaptırmak.

(6)Kış mevsimin de yağışla mücadelede gerekli olan tüm önlemleri almak

(7)Kış mevsimi dolayısıyla yollarda oluşan üst yapı sorunlarını tespit ederek olumsuzlukları hızlı bir şekilde gidermek
 (8)Yayladağı Belediyesi sınırları içindeki tüm mahallelere ait yeni açılacak yolların belirlenmesini ve yapılmasını sağlamak.

 (9 Yayladağı Belediyesi sınırları içindeki mahallelere ait stabilize ihtiyacı olan yolların ve gerekli stabilize ihtiyacının belirlenmesini ve stoklanmasını sağlamak.

(10) İlçemizin ana arter güzergahları dışındaki bütün cadde, sokak, park ve satıhlarında yapılacak kazılar için Yol bozma vb. belgelerin talebinde bulunan vatandaşlara gerekli belgeleri verir.

(11) Kazılan güzergahların eski haline getirilmesini takip eder, olumsuzluk varsa giderir.

(12) Olumsuzluğu gidermeyenlere, kaçak kazı yapanlara yasal işlem yaparak cezai müeyyide kararı alınması için Başkanlık Oluru ile evrakı Encümene sevk eder.

(13) Encümen kararlarının uygulanması ve tahsilinin yapılması için ilgili müdürlüklerle koordineli çalışarak resmi yazışmaları tamamlar.

8

(14) Diğer Alt Kuruluşlar ( TÜRK TELEKOM, TEDAŞ vb.) ile koordinasyon sağlayarak alt yapı faaliyetlerinin planlı-programlı bir şekilde yürütülmesini temine çalışır.

(15) Vatandaşlardan gelen dilek, şikayet belge ve yapım taleplerini mahallinde tetkik ederek gerektiğinde diğer alt yapı kuruluşları ile bağlantı kurarak sonuçlandırır. İlgilisine iletişim araçları ile bilgi verir.

(16) Aylık ve yıllık faaliyetleri kayıt altına alır.

(17 )İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan çevre düzenleme gibi projelerin uygulama çalışmalarını yerine getirir.

(18) Mevcut park ve yeşil alanların kontrol ve denetimini yaparak eksikliklerin giderilmesini temin etmek, bakım ve onarım tedbirlerini zamanında almak.

(19) İlçemizin mevcut park ve yeşil alanlarında oyuncak vb. boya, kaynak gibi bakımlarını yapmak.

MADDE 12 – Garaj ve Atölye görev yetki ve sorumluluğu

(1)Servise ait tüm makine ve Teçhizatın genel bakım onarım ve yenileme işlerinin bizzat kontrol ve takibini yapar

(2)Yeni alınması gerekli tüm makine ve teçhizatın piyasa araştırmasını yaparak ekonomik olarak en uygun malzemeyi tedarik eder,

(3)Tüm makine ve teçhizatın listesini yer ve özellik gruplarına göre tasnifini yapar bunları belgeli cetveller haline getirerek gerekli kişilere korumaları ve bakımları için zimmetle teslimlerini yapar

 (4)Eskiyen ekonomik ömrünü dolduran tüm araç ve iş makine ve teçhizatın kayıtlardan düşülmesi ile ilgili gerekli prosedürü yerine getirir.

(5)Araç ve iş makinelerin trafik, tescil sigorta, plaka,vize vb gibi tüm resmi işlerini takip eder,

(6)Fen İşleri Müdürlüğüne karşı sorumludur.

MADDE: 13 –Elektrik işlerinin görev yetki ve sorumluluğu

(1)Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm park, havuz orta refüj ve buna benzer yerlerdeki aydınlatma ve enerji ile ilgili tüm teknik işleri tamir bakım,yenileme ve yapma işlemini takip eder,

(2)Bu işler ile ilgili tüm malzeme ve teçhizatı ekonomik olarak en uygun olanı temin ederek kayıt altına alır,

(3)Elektrik ve enerjinin bulunduğu alanlarda tehlike arz edebilecek yerler ile ilgili gerekli önlemleri alır. Yönlendirme ve levhalarını takar koruma bantlarını oluşturur.

(4)Belediye ye ait tüm aydınlatma ve enerji kullanılan yerler ile ilgili saat ve panoların (Trafo)bakım ve tetkikinden sorumludur.

                                                                                              9

(5)Eskiyen tüm elektrik malzemelerini mevzuata uygun takip ederek elden çıkarılmalarını sağlar.

(6)Diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile koordineyi sağlar, yazışmaları belge altına alır, ,/

(7)Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması

MADDE 14 - (1) Daktilo ve katipler dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin planlanması

MADDE 15 - (1) Fen İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilin de yürütülür.

Görevin yürütülmesi

MADDE 16 - (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
 İşbirliği ve Koordinasyon
Müdürlük birimleri arasında işbirliği
 MADDE 17 –

(1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(4) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya,yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye belge ile teslim eder.Devir teslimi yapmaları zorunludur.Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

                                                                                  10

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 18-

(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür Vekilinin imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 19-

(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür vekili tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 20 –

(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri

MADDE 21 –

(1) Fen İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

a)   Fen İşleri Müdür Vekili 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.

Fen İşleri Müdür Vekili 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vs işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

                                                                                                     

 

Birimdeki personelin mesai saat’lerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetleri konusunda birim müdür vekili ile bağlı bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur.

 

                                                                                                          11

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 –(1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 23  -(1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24– (1) Bu yönetmelik hükümlerini Yayladağı Belediye Başkanı yürütür.

Mahalli İdariler Genel Müdürlüğünün 07.06.2007 gün ve B050MAII0650002/14645 sayılı 09.04.2007 gün ve B.05.0.MAH.0.65.000/80000/9038 sayılı genelgeleri dikkate alınarak  Belediyemiz memurlarının yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik 5393  Sayılı Belediye Yasasının 18/m maddesi uyarınca incelenerek onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

      Mustafa Kemal DAĞISTANLI                Bilal SARI               Sedat GENÇ             Ahmet OKAY

    Belediye ve Meclis Başkanı                   Katip-Üye               Katip-Üye                        Üye

 

İshak KARASOY                    Fuat TECİMEN       Kemal AVCI            Kemal KOLMAN

          Üye                                           Üye                           Üye                    Üye

 Mehmet ERGÜDER                                Bekir BOZKURT
           Üye                                                    Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014