2012 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

2012 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

 
 
 
İLİ :HATAY

İLÇESİ :YAYLADAĞI

KURUMU:YAYLADAĞI BELEDİYESİ
 MECLİS KARAR TARİHİ:04.01.2012
 MECLİS KARAR SAYISI :

 

 

04.01.2012 Günü saat 15:00 de Belediye meclis salonunda Belediye ve Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI Başkanlığı’nda ve üyelerden Bilal SARI, Sedat GENÇ, Fuat TECİMEN, İshak KARASOY, Ahmet OKAY, Mehmet ERGÜDER, Kemal KOLMAN, Kemal AVCI ve Bekir BOZKURT’ un iştiraki ile toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan gündeme geçildi.

Gündemin 1. maddesinde bulunan Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin boş-dolu memur ve işçi formları karar ekinde görüldüğü gibi oy birliği ile onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 04.01.2012

 

 

 

 

M.Kemal DAĞISTANLI       Bilal SARI      Sedat GENÇ     Ahmet OKAY

     Meclis Başkanı                  Katip Üye        Katip Üye                Üye
 
 
İshak KARASOY        Fuat TECİMEN           Kemal AVCI
         Üye                               Üye                         Üye

 

 

 Kemal KOLMAN            Bekir BOZKURT            Mehmet ERGÜDER

        Üye                                       Üye                                 Üye

 

 
 
 
İLİ :HATAY

İLÇESİ :YAYLADAĞI

KURUMU :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ :04.01.2012

MECLİS KARAR SAYISI :

 

 

04.01.2012 Günü saat 15:00 de Belediye meclis salonunda Belediye ve Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI Başkanlığı’nda ve üyelerden Bilal SARI, Sedat GENÇ, Fuat TECİMEN, İshak KARASOY, Ahmet OKAY, Mehmet ERGÜDER, Kemal KOLMAN, Kemal AVCI ve Bekir BOZKURT’ un iştiraki ile toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan gündeme geçildi.

Gündemin 2. maddesinde bulunan 2012 yılı içerisinde yapılacak Belediyemiz Encümen toplantılarının belirli gün ve saate yapılmasının belirlenmesi işi olduğu yapılan istişareler sonucunda her hafta Salı günü saat 15:30 da toplantı yapılmasının onanmasına karar verildi. 04.01.2012

 

 

 

 

M.Kemal DAĞISTANLI     Bilal SARI      Sedat GENÇ    Ahmet OKAY

      Meclis Başkanı               Katip Üye       Katip Üye               Üye
 
 
 
İshak KARASOY         Fuat TECİMEN         Kemal AVCI
       Üye                                Üye                          Üye  

 

 

 
Kemal KOLMAN      Bekir BOZKURT        Mehmet ERGÜDER

        Üye                          Üye                                  Üye

 
 
 
 
 
T.C.

YAYLADAĞI BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

 

DÖNEMİ : OCAK 2012

BİRLEŞİM : 1

OTURUM : 1

TOPLANTI TARİHİ : 04.01.2012

GÜNDEM MADDE NO : 3

KARAR NO : 3

ÖZÜ : SÖZLEŞMELİ TEKNİKER AYLIĞININ

 TESPİT EDİLMESİ.
 

Gündemin üçüncü maddesinde bulunan Belediyemizde 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında çalışacak olan Sözleşmeli Tekniker Personelinin ücretinin belirlenmesi konusu görüşülmeye başlanıldı.

Başkan; 5393 sayılı Belediye Kanunu 49. maddesinin 3, 4 ve 5. fıkraları uyarınca, Sözleşmeli Tekniker Mustafa ALKAN’ ın, 2012-2013 Mali yılında Belediyemizde Sözleşmeli Tekniker olarak çalışacağı, İçişleri Bakanlığı 26.12.2006 tarih ve 15409 sayılı genelgesi uyarınca Sözleşmeli Teknikerin ücreti Belediyemiz Meclisince belirlenmesi gerekmektedir.

 

Konu ile ilgili Belediye Meclis üyeleri arasında yapılan istişare sonucu çalıştırılacak olan sözleşmeli personel Mustafa ALKAN ’ a tüm hakları içinde olmak kaydı ile net 2000,00 TL aylık sözleşme ücreti verilmesi Belediye Meclisince oy birliği ile onandı.04.01.2012

     
  Mustafa Kemal DAĞISTANLI             Bilal SARI          Sedat GENÇ
 Belediye ve Meclis Başkanı            Katip Üye          Katip Üye
 
 
                        İshak KARASOY       Ahmet OKAY          Fuat TECİMEN
                            Üye                       Üye                                 Üye
 
                            
 Kemal AVCI    Kemal KOLMAN      Mehmet ERGÜDER
 Üye                      Üye                                      Üye
 
 
Bekir BOZKURT
Üye

 
BELEDİYE MECLİS KARARI

 

 
İ L İ :HATAY

İLÇESİ :YAYLADAĞI

KURUMU :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ : 04.01.2012

MECLİS KARAR SAYISI : 4

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 OCAK AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ BİRİNCİ İNİKATININ

BİRİNCİ CELSESİDİR

 

Belediye Meclisi 04.01.2012 Çarşamba günü saat 15:00 da Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ;Bilal SARI,Sedat GENÇ,İshak KARASOY,Ahmet OKAY,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN, Mehmet ERGÜDER,Bekir BOZKURT ‘un iştirakiyle toplanıldı.Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

 Gündeme geçildi.

Gündemin 4. maddesinde bulunan Çamaltı Mahallesi 46 ada 1 no'lu taşınmaz üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı değişiklikleri Kamu yararı amacıyla yada imar planı yapımı sırasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlıklar,imar planının uygulanabilirliğinin aksamasına neden olmaktadır.Bu tür aksaklıkların ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için imar planını tadilatına konu olan Çamaltı Mahallesi 46 ada 1 no'lu parselde imar nizamı ayrık nizam üç iken,imar planındaki şekilde ölçülü blok ( BL-5 ) olarak değiştirilmesi kat artışından dolayı artan nüfusun ihtiyacını karşılayacak yeşil alan parselin kadastral sınırları içerisinde doğu cephesinde önerilmiştir.

Söz konusu imar planı tadilatı için Fen memuru Mustafa ALKAN meclis odasına çağrıldı. Yapılacak olan 46 Ada 1 nolu parseldeki imar plan tadilatında kanuni ve teknik yönden herhangi bir sakınca olup olmadığı soruldu. 3194 sayılı imar kanun ve yönetmelik açısından herhangi bir sakınca olmadığını yazılı raporunda açıkladığını söyledi. yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde ve Çamaltı Mahallesi 46 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki imar planı tadilatı, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp,şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakınca bulunmadığından oy birliği ile onandı.04/01/2012

 

 
Mustafa Kemal DAĞISTANLI   Bilal SARI    Sedat GENÇ  
Meclis ve Belediye Başkanı        Katip-Üye      Katip-Üye            
 
 
Ahmet OKAY  İshak  KARASOY   Fuat TECİMEN                        

     Üye                     Üye                              Üye

 

  
  Kemal KOLMAN    Kemal AVCI          Mehmet ERGÜDER
          Üye                        Üye                                 Üye
 
 
   Bekir BOZKURT            Kemal AVCI
             Üye                                 Üye                         
 

 

 

 

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ L İ :HATAY

İLÇESİ :YAYLADAĞI

KURUMU :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ : 04.01.2012

MECLİS KARAR SAYISI : 5

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 OCAK AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ BİRİNCİ İNİKATININ

BİRİNCİ CELSESİDİR

 

Belediye Meclisi 04.01.2012 Çarşamba günü saat 15:00 da Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ;Bilal SARI,Sedat GENÇ,İshak KARASOY,Ahmet OKAY,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN, Mehmet ERGÜDER,Bekir BOZKURT ‘un iştirakiyle toplanıldı.Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

 Gündeme geçildi.

Gündemin 5. maddesinde bulunan Tutlubahçe Mahallesi 64 ada 1,2,3,4 no'lu taşınmaz üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı değişiklikleri Kamu yararı amacıyla yada imar planı yapımı sırasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlıklar,imar planının uygulanabilirliğinin aksamasına neden olmaktadır.Bu tür aksaklıkların ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için imar planını tadilatına konu olan Tutlubahçe Mahallesi 64 ada 1 no'lu taşınmaz ilçenin eğitim sorununun çözümüne yönelik arsa üretimi hususunda Özel eğitim alanı olarak İmar planı Hazırlama esaslarına uygun bir şekilde planlanmıştır.Bu planlama ile,eğim sorununun çözülmesi ve modern kentleşmenin altyapısının sağlanması,kamunun ihtiyaçlarının karşılanarak istihdam alanı ve buna bağlı olarak katma değer yaratılması ve eğitim sektörünün güçlendirilmesi hedeflenmiştir.Söz konusu Tutlubahçe Mhallesi 1,2,3,4 parsellerin mevcut imar nizamları S – 2 bu yapılacak olan imar planı tadilatı ile S – 4 olarak planlanmıştır.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Tutlubahçe Mahallesi 64 ada 1,2,3,4 nolu taşınmazların imar nizamının S - 4 olarak 1 no’lu taşınamzın ise konut alanından çıkartılarak Özel Eğitim alanı olarak imar planı tadilatı, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp,şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakınca bulunmadığından oy birliği ile onandı.04/01/2012

 

 

 

 
Mustafa Kemal DAĞISTANLI   Bilal SARI   Sedat GENÇ   
Meclis ve Belediye Başkanı        Katip-Üye      Katip-Üye              
 
 
 Ahmet OKAY         Fuat TECİMEN      İshak KARASOY
     Üye                                Üye                       Üye

 

 

 

  Kemal KOLMAN      Mehmet ERGÜDER          Bekir  BOZKURT
         Üye                                    Üye                                   Üye
  
 
 
    Kemal AVCI

          Üye                                  

 

 

 
BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ L İ :HATAY

İLÇESİ :YAYLADAĞI

KURUMU :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ : 04/01/2012

MECLİS KARAR SAYISI : 6

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 OCAK AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ BİRİNCİ İNİKATININ

BİRİNCİ CELSESİDİR.

 

Belediye Meclisi 04/01/2012 Çarşamba günü saat 15,00 da Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ;Bilal SARI,Sedat GENÇ,İshak KARASOY,Ahmet OKAY,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN, Mehmet ERGÜDER,Bekir BOZKURT ‘un iştirakiyle toplanıldı.Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

 Gündeme geçildi.

 Gündemin 6.maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 162 ada 21 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki mevzi imar planı işi görüşülmeye başlanıldı.

İlçemiz Yayladağı meri imar planında öngörülmemiş durumlar nedeniyle,mücavir alan sınırları içersinde bulunan taşınmaz,ilçenin konut sorununun çözümüne yönelik arsa üretimi hususunda,konut amaçlı TAKS :0,25 KAKS :0,50 ayrık nizam şeklinde,imar planı hazırlama esaslarına uygun bir şekilde planlanmıştır.Bu planlama ile,denetim dışı yapılaşmanın engellenmesi ve modern kentleşmenin altyapısının sağlanması,imara uygun arsa üreterek kamunun konut sorununun çözülmesi hedeflenmiştir.

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 162 ada 21 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Konut amaçlı mevzi imar planı yapılması için Belediyemiz meclis üyesi Bilal SARI dilekçe vermiş olduğundan yapılan oylamamaya katılmamıştır.

Söz konusu taşınmaza ait Konut Amaçlı mevzi imar planı için gerekli kurum görüşleri Belediyemiz tarafından sorulmuş ve ilgili kurumlarca herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılmıştır.Söz konusu mücavir alan sınırlarımız içerisinde 162 ada 21 no’lu taşınmaz için önerilmiş olan konut amaçlı mevzi imar planı talebi oy birliği ile onandı.04/01/2012

 

 

 

 
 
Mustafa Kemal DAĞISTANLI          Bilal SARI          Sedat GENÇ
Meclis ve Belediye Başkanı                Katip-Üye           Katip-Üye
 
 
 
İshak KARASOY        Ahmet OKAY         Fuat TECİMEN
       Üye                              Üye                            Üye

 

 

 

 
 
Kemal AVCI         Kemal KOLMAN         Bekir BOZKURT
     Üye                             Üye                                 Üye
 
 
Mehmet ERGÜDER
           Üye