2016 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

 

 

İ   L   İ                                                           :HATAY

İLÇESİ                                              :YAYLADAĞI

KURUMU                                         :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ              : 03/05/2016

MECLİS KARAR SAYILARI        : (22, 23, 24, 25, 26)

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI

OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

 

Belediye Meclisi 03/05/2016 Salı günü saat 14:00 te Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ın Başkanlığında üyelerden; Ahmet OKAY, Cemil CEYLAN, Mustafa SAYIN, Yusuf HÜNER, Metin BİLGİLİ, Ahmet KARAKAŞ, Ahmet ALKAÇ, Ömer GÜVEN, Ahmet OK, Sait DÖŞ, Doğan GÜRLEN, Hazım ŞERİFOĞLU, Nusret BOZ, Mehmet TOSUN, Mehmet ÖZDEMİR'in iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

 

Gündemin 1. maddesinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı Dusduru Mahallesi 190 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili olarak;

Yapılan istişareler neticesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Dusduru Mahallesi 190 parsel sayılı taşınmazın satışı için fiyat tespiti ile ilgili bilirkişi heyeti oluşturularak satışı yapılabilmesi ile ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin e) fıkrası gereğince Belediye Meclis üyelerinden Sait DÖŞ tarafından reddedildiğinden oy çokluğu ile karar verildi.

 

            Gündemin ikinci maddesinde bulunan 2015 Yılı Kesin Hesabı Belediye Encümeni tarafından 26/04/2016 tarih ve 39 sayılı kararı ile uygun görüşle Belediye Meclisine sevk edilmiştir. Kesin hesap ile ilgili ekonomik ve fonksiyonel sınıflandırmaya göre madde madde görüşülmeye başlanıldı.

 

 

            EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ

 

 

          1- Personel Giderleri                            : 1.471.931,33 TL olarak onanmasına,

          2- Sosyal Güvenlik Primi Giderleri    :    213.825,72 TL olarak onanmasına,

          2- Mal ve Hizmet Alım Giderleri        : 5.070.895,59 TL olarak onanmasına,

          3- Faiz Giderleri                                   :     133.724,08 TL olarak onanmasına,

          4- Cari Transferler                               :       13.210,55 TL olarak onanmasına,

          5- Sermaye Giderleri                            :       16.687,05 TL olarak onanmasına,

          6- Sermaye Transferleri                       :                0,00 TL olarak onanmasına,

        

          TOPLAM                                              : 6.920.274,32 TL olarak onanmasına,

 

 

         FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ

 

          1- Genel Kamu Hizmetleri                   : 1.961.507,84  TL olarak onanmasına,

          2- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri: 4.958.766,48  TL olarak onanmasına,

 

            TOPLAM                                             : 6.920.274,32  TL olarak onanmasına,

 

 

 

 

 

 

 

         EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR BÜTÇESİ

 

          1- Vergi Gelirleri                                    :   888.503,30  TL olarak onanmasına,

          2- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri        :   123.000,82  TL olarak onanmasına,

          3- Alınan Bağış ve Yard.Özel Gelirler :    695.000,00  TL olarak onanmasına,

          4- Diğer Gelirler                                     : 5.599.821,67  TL olarak onanmasına,

          5- Sermaye Gelirleri                              :       77.050,00 TL olarak onanmasına,

          6- Alacaklardan Tahsilat                      :                0,00 TL olarak onanmasına,

 

          TOPLAM                                               : 7.383.375,79 TL olarak onanmasına,

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin b fıkrası hükmü gereğince oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 3. maddesinde bulunan DOĞAKA kapsamında Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı ile ilgili olarak;

Yapılan istişareler neticesinde Belediyemizce 2016 yılı içerisinde DOĞAKA kapsamında Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programları ile ilgili yapılacak projelerin iş ve işlemlerinde Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’a yetki verilmesine, projelerin kabul olması durumunda eş finansman sağlanması, mali destek programı ile ilgili bankada hesap açma, para aktarma ve diğer iş ve işlemler için Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4. maddesinde bulunan Çamaltı Mahallesi 9 Ada Plan Tadilatı ile ilgili olarak;

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yapmış olduğu inceleme neticesinde 03/05/2016  tarihli raporuna istinaden; Önerilen imar planı tadilatında Çamaltı Mahallesi 9 Ada 39, 40, 42, 47, 80, 82 ve 89 parsel sayılı taşınmazlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinde Karayolları Yol Kene Koruma Kuşağı olarak düzenlenmiştir. 9 Ada 39, 40, 42, 47, 80, 82 ve 90 nolu parseller 3840.87 m2 alan bu amaca tahsis edilmiştir. 

Söz konusu Çamaltı Mahallesi 9 Ada 39, 40, 42, 47, 80, 82 ve 89 parsel sayılı taşınmazlarda önerilen plan tadilatının onaylanmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin c) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5. maddesinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı Bezge (Yeditepe) Mahallesi Şehit Polis Beşir GÜVEN parkının 10 (On) yıl süre ile kiralanması ile ilgili olarak;

Söz konusu Bezge (Yeditepe) Mahallesi Şehit Polis Beşir GÜVEN parkının 10 (On) yıl süre ile kiralanması ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’ncı maddesi ( e ) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

            2016 Yılı Haziran ayı olağan toplantısı 01.06.2016 tarih ve saat 14:00 da toplanılmak üzere oturum kapatıldı. 03/05/2016

 

 

 

       Mehmet KALKAN                           Cemil CEYLAN                                Doğan GÜRLEN   

Meclis Başkanı                                   Katip-Üye                                          Katip-Üye

                                                                                                                      

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014